ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA

§ 26. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont stanowiący załączniki nr 3, 4 i 5 do zarządzenia. 2...

0 downloads 68 Views 272KB Size

Recommend Documents

ZARZĄDZENIE Nr 837/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.04.2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik”

- bouldering w ramach Jubileuszu 90-lecia KS Korona Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. IV pkt.1 partnera bior ącego udział w realizacji zadania) 28 81 KS KORONA

2 Numer wersji: 24; Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-17 10:58:34 2. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu

UCHWAŁA NR LVII/747/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w drodze darowizny Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r

UCHWAŁA NR XLIV/503/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku. Na podsta

Artur Mikołajek Id: 33A31F41-FBB6-4638-816B-AF6E6D9AF4C7. Projekt Strona 1. Uzasadnienie Wdniu25 sierpnia2014 r.doPrezydentaMiastaKołobrzegw trybieart. 101 ustawy ... prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część teks

URZĄD MIASTA ul. Fitznerów 3 41-100 Siemianowice Śląskie Nr Tel. WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU 7656290 I piętro 7656293 Małgorzata Pichen Naczelnik Wydziału

kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 12.4 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za

Organizacja mikołajek w parku wodnym dla uczniów koszalińskich szkół. Udział wzięło ok. 300 uczestników oraz zabawa Mikołajkowa na Hali Widowiskowej dla ok. 1 500 dzieci. 3 Zespół Szkół nr 3, ul. Jabłoniowa 23, Koszalin 4300 4210 8 000 5 00

procent i przyjmuje lokaty tak-że naustalony procent. ... Jeśli okres jest niespo-kojny, ... szu Walutowego (MFW). „Mam nadzieję, żetosię skończy. Ryn-