ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA

§ 26. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont stanowiący załączniki nr 3, 4 i 5 do zarządzenia. 2...

0 downloads 15 Views 272KB Size

Recommend Documents

UCHWAŁA NR LVII/747/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w drodze darowizny Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r

2 Numer wersji: 24; Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-17 10:58:34 2. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu

UCHWAŁA NR XLIV/503/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku. Na podsta

URZĄD MIASTA ul. Fitznerów 3 41-100 Siemianowice Śląskie Nr Tel. WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU 7656290 I piętro 7656293 Małgorzata Pichen Naczelnik Wydziału

kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 12.4 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za

My Kazimierz, z Bożej łaski król Polski i ziem: krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, pomor-skiej i ruskiej (…) postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyzna-

procent i przyjmuje lokaty tak-że naustalony procent. ... Jeśli okres jest niespo-kojny, ... szu Walutowego (MFW). „Mam nadzieję, żetosię skończy. Ryn-

II . Cz ęść druga: 7 ... na studiach drugiego stopnia na Uniwersy-tecie im. ... roku od roku akademickiego 2008/2009 zosta ło utworzone niepubliczne Nauczycielskie

zaprasza do skorzystania z oferty zagospodarowania czasu wolnego ... Animacja. Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta. Wszystko jest dla niej nowe –

UCHWAŁA NR LVIII/1751/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w …