2008 Rektora Akademii …

i zakładowy plan kont Akademii Medycznej w Warszawie” otrzymuje brzmienie zał ącznika nr 1 do niniejszego zarz ądzenia. § 2...

0 downloads 56 Views 27KB Size

Recommend Documents

rozwiązania zawarte w Planie Kont z Komentarzem Handel Produkcja Usługi Wydawnictwo ODDK 2007 r. autor Jerzy Gierusz. 3.6 Symbole kont syntetycznych mają od dwóch do siedmiu cyfr/ liter. Pierwsze 2 lub 3 cyfry oznaczają syntetykę konta, a pozostałe s

2. Organizacja zjazdów studiów niestacjonarnych nie powinna naruszać organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji zjazdu nie wcześniej niż na trzy dni przed

17 17 317 C1 Chałupczak Jakub Wrocław Wrocław PWr 00:19:52 18 18 273 C1 Szurmiński Adam Wrocław Wrocław AWF 00:20:01

projektu w ramach programu Diamentowy Grant oraz na jeden projekt w ramach programu Premia na H2020. Dalsze ... 1 projekt w ramach konkursu PRELUDIUM,

Modelowanie i programowanie systemów informatycznych Computer Systems Modelling and Programming ... Bioinformatics In ... przepływowe Advan ced Heat-Transf r T

mule „wszystko w cenie”); (2) Mogę Państwu zaproponować pobyt w pięknym komfortowym hotelu, takim z górnej półki, z rozbudowanym kompleksem

Wojciech Kukuczka Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytet Śląski w Ka- towicach, za „Śląsk – Postindustrialne przestrzenie, familoki, Ślązacy” z projek- tu: „»FotoFilm« – trzeci stan artystycznego skupienia”

Podstawą do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Zakładowy Plan Kont, który obejmuje: - wykaz kont księgi głównej,

prof. dr hab. Peter Konya rektor - Uniwersytet w Preszowie . prof. Jurij Bobało rektor - Lwowska Politechnika prof. nadz. dr hab. Peter Adamishin Uniwersytet w Preszowie prof. nadzw. dr hab. Kamil Kardis PWSTE w Jarosławiu, Uniwersytet w Preszowie, p

Na podstawie art.66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. ... wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość( e – learning)