2008 Rektora Akademii …

i zakładowy plan kont Akademii Medycznej w Warszawie” otrzymuje brzmienie zał ącznika nr 1 do niniejszego zarz ądzenia. § 2...

0 downloads 59 Views 27KB Size

Recommend Documents

rozwiązania zawarte w Planie Kont z Komentarzem Handel Produkcja Usługi Wydawnictwo ODDK 2007 r. autor Jerzy Gierusz. 3.6 Symbole kont syntetycznych mają od dwóch do siedmiu cyfr/ liter. Pierwsze 2 lub 3 cyfry oznaczają syntetykę konta, a pozostałe s

2. Organizacja zjazdów studiów niestacjonarnych nie powinna naruszać organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji zjazdu nie wcześniej niż na trzy dni przed

projektu w ramach programu Diamentowy Grant oraz na jeden projekt w ramach programu Premia na H2020. Dalsze ... 1 projekt w ramach konkursu PRELUDIUM,

17 17 317 C1 Chałupczak Jakub Wrocław Wrocław PWr 00:19:52 18 18 273 C1 Szurmiński Adam Wrocław Wrocław AWF 00:20:01

Histologia, cytologia i embriologia Rodzaj modułu/przedmiotu Obowiązkowy Kod modułu/przedmiotu WLS-LD1Hist.Cyt.Embr. Wydział PUM Lekarsko-Stomatologiczny (WLS) Kierunek studiów Lekarsko-dentystyczny (KLD) Specjalność Nie dotyczy Poziom studiów II sto

Modelowanie i programowanie systemów informatycznych Computer Systems Modelling and Programming ... Bioinformatics In ... przepływowe Advan ced Heat-Transf r T

Wojciech Kukuczka Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytet Śląski w Ka- towicach, za „Śląsk – Postindustrialne przestrzenie, familoki, Ślązacy” z projek- tu: „»FotoFilm« – trzeci stan artystycznego skupienia”

Podstawą do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Zakładowy Plan Kont, który obejmuje: - wykaz kont księgi głównej,

Zalqcznik nr 6 do zarzqdzenia nr Ý/2014 Rektora PW z dnia 1 1 marca 2014 r. Data wystawienia ..... ..... ..... ..... ... Faktura VAT wewnçtrzna nr

Na podstawie art.66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. ... wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość( e – learning)